BRF Margretelund

Trivsel- och ordningsregler

  Förråd

  Föreningen har gemensamma utrymmen och förråd som tillhör varje lägenhet. Grundregeln är att lägenhetsinnehavaren ska förvara sina tillhörigheter i de respektive låsbara förrådsutrymmen som tillhör lägenheten. Förrådsutrymme tillhandahålls i princip ouppvärmt. Alla medlemmar ska dock ha möjlighet till begränsad frostfri förvaring. Gula garaget hålls frostfritt, samt källarna under F, L och M.

  Elektricitet tillhandahålls bara för tillfälligt bruk i förråden. Om medlem önskar mer permanent inkoppling av elektrisk utrustning ska detta godkännas av styrelsen och förbrukningen betalas av medlemmen. Jordfelsbrytare på alla egna saker ska vara inkopplad.

  Regler

  Brandfarliga varor får inte förvaras i källarutrymmena, alltså under E, F, L och M, och inte heller i vårt bilgarage. I Gula garaget finns begränsad plats för brandfarliga varor. Det som ställs in där ska märkas upp med namn.

  De allmänna ytorna utanför förråden används till förvaring av cyklar, barnvagnar och utemöbler under vintertid i mån av plats. De allmänna ytorna är en resurs även för tillfällig förvaring av privat egendom, efter godkännande av styrelsen.

  Alla tillhörigheter som ställs på de gemensamma ytorna utanför förråden ska vara tydligt märkta med namn.

  Bilgaraget får inte användas för uppställning av lösöre. Endast fordon och ett minimum av fordonstillbehör får förvaras där.

  Städning av de allmänna ytorna utanför förråden görs i samband med vår- och höststädningarna och inspekteras av styrelsen.

  En styrelsemedlem utses som ansvarig för föreningens allmänna lokaler och har ansvaret för att reglerna efterlevs. Styrelsen ska ha tillträde till alla gemensamma yto

  GDPR

  Trafik och parkeringsregler i brf Margretelund

  Uppdaterad 14 augusti 2023.

  Bakgrund och förutsättningar

  Vi som har förmånen att bo i brf Margretelund bor i och förvaltar ett unikt område som är en
  grönskande blandning av park och vår egen trädgård men som också är en historiskt intressant
  och värdefull miljö. I detaljplanen för området har Stadsmuseet klassat de gamla husen och
  området omkring dem som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Det innebär bl.a. att vi som
  fastighetsägare har ett utpekat ansvar att vårda och bevara såväl husen som miljön omkring
  dem, ansvaret gäller alltså området i sin helhet. I planeringen för området var därför
  utgångspunkten att biltrafik skulle minimeras och att bilparkering inte skulle förekomma i
  området. Föreningen fick därför tilldelat tomtmark av staden för att bygga ett
  parkeringsgarage som skulle täcka föreningens hela parkeringsbehov. I området bor många
  barn i olika åldrar och vårt grönområde är en plats för alla möjliga lekar och aktiviteter. Det
  finns många slingrande gångar och vägar inom området som inte är utformade för biltrafik
  och där sikten ofta är skymd. Området ska vara en riskfri och trygg miljö för alla som bor och
  vistas där.

  Föreningen har två gästparkeringsplatser vid rondellen på vägen in mot Svartviksslingan 30.
  Ytterligare en gästparkering finns intill övre garageporten som kan användas då den inte
  används för uppställning av sanddepå vintertid.

  Målsättningen är mot den här bakgrunden att nödvändig biltrafik i området inte ska vara
  störande eller till skada för människor och miljö samt att parkering i området ska minimeras.
  Följande regler gäller därför.

  Regler för parkering i området

  Grundregeln är att all parkering i området är förbjuden. Det finns därför en
  parkeringsförbudsskylt vid infarten till området.

  Boende eller besökare kan vid behov köra in i området för att lasta i eller av varor, barn el.
  dyl. När det är avklarat ska bilen ställas i parkeringsgaraget eller på en gästparkeringsplats om
  man är på besök.

  De gästparkeringsplatser som finns inom området får inte användas av de boende.

  Följande undantag finns från parkeringsförbudet:

  • Gäster får parkera på avsedda gästparkeringsplatser i området under förutsättning att det
   är kortvarigt. Med kortvarig menas högst en dag. Besökare som har behov av parkering
   längre än under en dag så kan styrelsen ge tillstånd till det efter ansökan. Om gästplatserna
   är upptagna ska de hänvisas till gatuparkering utanför området.
  • Besökare som är rörelsehindrade får parkera där det fungerar bäst för dem under
   förutsättning att parkeringen är kortvarig, sker på grusade ytor och utan att annan trafik
   eller framkomlighet hindras. Med kortvarig menas högst en dag men i undantagsfall kan
   styrelsen ge rätt till en längre tid.
  • Boende som har problem med sin rörlighet och därför behöver ha tillgång till bil i
   närheten av bostaden kan ansöka hos styrelsen om att få ett särskilt parkeringstillstånd vid
   en anvisad parkeringsplats.
  • Hantverkare, servicepersonal etc. som har behov av att ha tillgång till bilen när de är på
   uppdrag här kan parkera inom området men enbart på grusad yta och utan att hindra annan
   nödvändig trafik eller framkomlighet.

  Regler för trafik i området

  Biltrafik i området ska i möjligaste mån begränsas.

  Den som kör bil i området ska vara mycket aktsam och hålla en låg hastighet, max 10 km/tim
  är tillåten hastighet.

  För att skydda grönområdet får man endast köra på grusad yta.

  Vårt område har bara en in- och utfart för biltrafik och det är från Svartviksslingans bilväg.
  Alla andra vägar till och från området är till för gående och cykeltrafik.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor