BRF Margretelund

Underhåll

  Inre och yttre underhåll

  Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

  Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Mer information om renoveringar, inklusive ansökan till styrelsen finns här.

  Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.

  Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler.

  I våra stadgar regleras ansvaret för det yttre och inre underhållet.

  En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Vår förening har sedan tidigare pengar i en fond för inre underhåll. Där fördelas pengarna på varje lägenhet i proportion till lägenhetens andel i föreningen.

  På föreningsstämman beslutar medlemmarna tillsammans om ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten.

  Luftvärmepump

  Regler för installationer och luftvärmepumpar i Brf Margretelund

  Installation ska godkännas av styrelse

  Installation av luftvärmepump ska godkännas av styrelse som ska bevaka att fastställda krav har följts. Beslut om varje enskild installation ska protokollföras av styrelsen.

  Godkännande av stadsmuseet

  För installation i alla äldre hus krävs ett godkännande av Stadsmuseet. Ansökan görs skriftligen, Beslut om godkännande ska bifogas ansökan till styrelsen.

  Information till grannar

  Information om installation av luftvärmepump och dess placering ska lämnas skriftligt till berörda grannar innan installation genomförs.

  Placering och utseende

  En huv eller skåp (tak och sidoväggar) ska sättas över apparaten. Detta utformas helst så att det främst hindrar att ljud sprider sig uppåt och åt sidorna. Lådan kan delvis klä inuti med en isolering som reducerar ljuden från kompressor och fläkt. Lådan måste dock tillåta tillräcklig lufttillförsel. Lådan ska utformas och målas så att installationen passar ihop med husfasaden, bättre smälter in i miljön och blir mer estetiskt tilltalande.

  Placering av utomhusdel ska ske på en plats där den upplevs som minst störande ifråga om ljudvolym och utseende för grannar, förutsatt att det är funktionellt. Placeringen ska ta hänsyn till utgångspunkt hur ljudet sprider sig sig från ljudkällan. Placering och inbyggnad kan minska ljudspridningen från en luftvärmepump. Utomhusdelen bör placeras lågt, men tillräckligt högt för att inte påverkas av väta eller snö på marken.

  I de fall utomhusdelen placeras på en plats där den är synlig för grannar och förbipasserande, ska den byggas in på ett estetiskt tilltalande sätt, så att den så mycket som möjligt smälter in i omgivningen.

  Ljudnivå

  Luftvärmepump ska vara av tystgående modell, det gäller ofta för de senaste på marknaden varför äldre modeller bör undvikas. Det är viktigt att fabrikat och modell väljs utifrån lägsta ljudvolym på utomhusdelen (kompressor och fläkt).

  Naturvårdverkets riktvärden för extremt buller ska tillämpas. Råden avser nyinstallationer. Riktvärdena är 50 dB(A) under dagtid (07:00 – 18:00), 45 dB(A) kvällstid (18:00 – 22:00), och 40 dB(A) nattetid (22:00 – 07:00). Naturvårdverkets riktlinjer avser ljudtrycksnivå och gäller ljud mätt där man vill kontrollera om någon blir störd, t ex grannes uteplats.

  Begränsad drifttid

  I de fall en pump installerats på en vägg som är direkt angränsande till en grannes uteplats får pumpen endast användas i perioden mellan 1 oktober till och med den 31 mars. Undantag från detta får endast ske efter närmaste berörda grannars tillåtelse.

  Ansvar

  Det är alltid den som äger och driver en installation som har det yttersta ansvaret. Den som har ansvaret är skyldig att ta reda på om bullret klassas som ett störande ljud samt vid eventuella störningar åtgärda problemet.

  Föreningen har inte något ansvar för värmepumpsinstallationen. Ansvaret ligger helt på bostasdsrättsinnehavaren, liksom kostnader för installation, underhåll och eventuella reparationer. Detta avser även eventuella utredningskostnader för att utreda eventuell bullerstörning bekostas bostadsrättinnehavaren som äger luftvärmepumpen. Vid överlåtelse av bostadsrätten övergår ansvaret till den nya ägaren, vilket man ska informera o

  Om du vill renovera

  Om du vill renovera badrum, kök etc måste du kontakta styrelsen med en förfrågan. Du gör det genom att fylla i en blankett om begäran om tillstånd för ändring i lägenhet som finns att hämta på HSBPortalen. Sedan lämnar du din ifyllda ansökan till styrelsen t.ex. via mail till styrelsen@brfmargetelund.se.

  Det framgår i våra stadgar vad som gäller. Vill du göra ändringar i t.ex. väggplacering eller ventilation måste även relationsritningarna uppdateras. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till.

  Om du har tankar på ny stenläggning, bygga redskapsjul, kompost etc, så hör av dig till styrelsen med en förfrågan så kan vi förtydliga vilka regler som gäller och godkänna innan ni påbörjar. I en del fall måste även grannar tillfrågas.

  Följande principer har fastslagits:

  • Inga byggnader (och annat av permanent natur) som är för privat bruk får utnyttja föreningens gemensamma mark. Ska mark upplåtas måste detta vara avsett att brukas av alla i boende i föreningen. Undantaget är komposter, enligt skrivning i vår markvårdspolicy.
  • Privata byggnader etc. kan bara godkännas i direkt anslutning till den egna lägenheten. Med direkt anslutning menas invid egen vägg alternativt på eller invid egen altan.
  • Varje bygge måste godkännas av styrelsen. Oavsett om det redan finns praxisbeslut. Likabehandlingsprincipen gäller men är inte helt enkel att tillämpa i vår förening då förutsättningarna är så olika mellan husen. Varje beslut måste hanteras individuellt. Styrelsen måste alltid beakta att ett godkännande kan bli praxis för framtiden.

  Tänk på att ta hänsyn till grannar när du renoverar. Informera om projektets förlopp och särskilt om det ska ske mer störande moment.

  Ventilation

  De äldre husen har fått mekanisk ventilation installerad under vintern 2009/2010. Varje lägenhet där har nu ett eget system med en egen fläkt på vinden. I radhusen så finns det en gemensam fläkt per radhus som betjänar fyra lägenheter. Nedan kan man se hur systemet fungerar och få lite tips och råd.

  Mekanisk frånluftsventilation

  [bild]

  Så här fungerar ventilationen:

  • Luften kommer in via luftintag över fönstren i sov- och vardagsrum (se blå pilar i bilden ovan)
   Luften dras ut genom frånluftsdon och kökskåpor placerade i kök och badrum. I vissa fall kan även frånluftsdon finnas i andra rum, t.ex. klädkammare, det beror på placeringen i lägenheten (se röda pilar i bilden)
  • För att luften ska dras ut ur lägenheterna används fläkten på vinden (se blå fläkt samt röda pilar i bilden).
  • Den är inställd på ett visst värde som är uträknat utifrån hur mycket luft som ska tas ut från alla utrymmen i lägenheten.
   Detta innebär att om man ändrar inställningen som gjordes vid injusteringen av frånluftsdonen så blir det obalans i systemet och för mycket eller för lite luft tas ut från lägenheten samtidigt som det blir tvärtom hos grannarna (gäller enbart radhusen).

  Bra att veta om ventilationen:

  • Det finns riktlinjer för vilken luftomsättning som ska finnas i en lägenhet. Detta är reglerat i lag och inget som föreningen kan påverka.
  • Om man har mekanisk frånluftsventilation ska en ventilationskontroll (OVK) göras var sjätte år då man mäter att gällande värden är uppfyllda. Denna kontroll är obligatorisk och även den reglerad i lag.
  • En fördel med ett fläktstyrt frånluftssystem är att det fungerar lika bra sommar som vinter. Som jämförelse finns mekanisk från- och tilluftsventilation (vanligt i nybyggda hus) och självdragsventilation (vanligt i äldre hus).
  • För att fläkten ska kunna få ut den mängd luft från lägenheten som den är inställd på så måste samma mängd luft komma in i lägenheten. Därför ska inluftsventilerna hållas öppna. På vintern, om det är mycket kallt, kan man halvera luftinsläppet genom att föra de nya friskluftsventilerna ett steg åt vänster. Detta fungerar inte på de äldre ventilerna – de är antingen stängda eller öppna.
  • Inställningarna av frånluftsdonen i kök, badrum och eventuellt sovrum får under inga omständigheter ändras.

  Tips:

  • Vädra i sov- och/eller vardagsrum vid matlagning. Matoset sprids inte lika lätt till övriga rum som vid vädring i köket.

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Under 2008 genomfördes en OVK i våra fastigheter vilken visade mycket låga värden i de äldre fastigheterna. Under hösten och vintern 2009/2010 genomfördes en nyinstallation av mekanisk ventilation samt en rengöring av föreningens alla ventilationskanaler för att förbättra luftflödena. De äldre fläktarna på radhustaken har även de bytts ut och vi har renoverat fläktarna i tvättstugan och i soprummet. Vid ombesiktningen (OVK) vintern 2010 godkändes alla lägenheters ventilation.

  Resultatet har rapporterats till Stadsbyggnadskontoret.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor