BRF Margretelund

Brandskyddsregler

  Varje år inträffar en mängd bränder i svenska hem. Bränder som innebär förlust av egendom och många gånger fruktansvärda tragedier. Här i föreningen bor vi i flerbostadshus av trä. En brand i en lägenhet kan få allvarliga eller katastrofala följder även för grannar. Föreningens mål är att inga som helst skador av bränder någonsin ska inträffa.

  Det är medlemmarnas skyldighet att känna till våra brandskyddsregler samt att informera gäster om brandskydd – inklusive parkeringsregler. Det av största vikt att vi alla hjälps åt och förebygger bränder genom egna åtgärder hemma samt att rapportera brister, risker och tillbud.

  Styrelsen är brandskyddsansvarig men har utsett ett brandskyddsombud som hanterar brandskyddsåtgärder på styrelsens uppdrag. Brandskyddsombudet tillser brandskyddet i föreningens gemensamma lokaler och kontrollerar att brandskyddsreglerna efterföljs. I respektive bostad är den enskilde medlemmen ansvarig för brandskyddet. Till stöd för detta tillhandahålls information och rekommendationer av brandskyddsombudet.

  Föreningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att skydda personer och egendom från bränder. Arbetet följs upp löpande av styrelsen med en strävan att förbättra säkerheten.

  Eventuella observerade brister, risker eller tillbud ska rapporteras till föreningens brandskyddsombud (se nedan).

  Vid brand:

  • Släck om det kan ske utan risk
  • Larma brandkåren via SOS 112
  • Varna grannar
  • Utrym

  Uppsamlingsplats: Planen utanför Röda Längan

  Brandskyddsombud: Kontakta styrelsen för hänvisning

  Brandskyddsregler

  Dessa regler har utarbetats och delgivits samtliga boende samt anslagits i tvättstugan.

  Bostaden: Fungerande brandvarnare ska vara installerade, minst en i undervåningen och en i övervåningen. Två brandvarnare tillhandahålls av föreningen. De boende ansvarar för att batterier byts och för att brandvarnarna i övrigt fungerar.

  Endast en mindre mängd brandfarliga vätskor, för normal förbrukning, får förvaras i bostaden. Behållare med brandfarlig gas (t.ex. för utomhusgrill) får ej förvaras i bostaden.

  Förråden: Brandfarliga vätskor eller gaser får ej förvaras i vinds- eller källarutrymmen och rökning är inte tillåten. Elektricitet tillhandahålls bara för tillfälligt bruk i förråden. Om medlem önskar mer permanent inkoppling av elektrisk utrustning ska detta godkännas av styrelsen. Jordfelsbrytare ska finnas på alla egna inkopplade apparater. Mycket skräp och damm innebär också brandfara så därför ska utrymmena hållas röjda samt sopas vår och höst.

  Brandförsvaret kan behöva komma fram i källarutrymmena, därför får vi inte blockera med cyklar, barnvagnar, möbler, kartonger, ved eller annat som försvårar en eventuell insats.

  Garaget: Brandfarliga vätskor, gaser eller brandfarlig fast materiel får ej förvaras i garaget som endast får användas för fordonsparkering. Svetsning eller andra varma arbeten får ej utföras i garaget. Rökning är inte tillåten. Brand-skyddsmateriel finns.

  Tvättstugan: Kombinationen vatten och elektriska installationer bör alltid mana till försiktighet. Se separata anvisningar i lokalen. Brandskyddsmateriel finns.

  Gula garaget: Brandfarliga vätskor och gaser får enbart förvaras här därför är rökning förbjuden. Se separata anvisningar i lokalen. Brandskyddsmateriel finns.

  Pingisrummet: Element får inte täckas över. Kontakt till värmefläkt ska dras ur när lokalen lämnas och elementens termostater ställas på 10 grader. Lokalen har två utgångar: dörren och fönstret.

  Sopor: Brandfarliga vätskor, etc. måste lämnas av resp. hushåll till återvinningscentral. Får inte lämnas i soprum eller återvinningsrum.

  Brandvägar: Vägarna i Margretelund måste hållas fria för utryckningsfordon och Föreningens parkeringsregler gäller.

  Övrigt: För inte fresta pyromaner, får inte ”bråte” ligga framme i förråd, gemensamma utrymmen, i garage eller utanför väggarna vid våra bostäder.

  Ombud: Tillser att brandskyddsregler i gemensamma utrymmen följs. Tillhandahåller utbyte av trasiga brandvarnare. Kontaktperson för rapporter om brister, risker och eventuella tillbud.

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor