BRF Margretelund

Systematiskt brandskyddsarbete

  Styrelsen har med ledning av rekommendationer från Brandskyddsföreningen och kommunala riktlinjer satt upp arbetet med systematiskt brandskyddsarbete i sju steg:

  1. Policy – Mål
  2. Ansvar och Organisation
  3. Utbildning och Information
  4. Instruktioner och Rutiner
  5. Dokumentation av brandskyddet
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll / Uppföljning / Tillbudsrapportering

  1. Policy

  Styrelsen har formulerat en Brandskyddspolicy som anger de övergripande målen för Föreningens SBA.

  2. Organisation

  Det är viktigt med tydliga ansvarsförhållande såväl juridiskt (den som är ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsarbetet om detta delegeras. Styrelsen är Brandskyddsansvarig och för att avlasta arbete avser Styrelsen utse en medlem i Föreningen som kan hantera SBA på Styrelsens uppdrag. Storleken och omfattning på SBA i Föreningen är liten så en brandskyddsorganisation om två nivåer räcker.

  • Nivå 1 Brandskyddsansvarig: Styrelsen
  • Nivå 2 Brandskyddsombud

  3. Utbildning och Information

  Brandskyddsombudet behöver stöd i sin uppgift och samtliga boende skall informeras om brandskydd. Ombudet ges utbildning/information angående sin roll i organisationen samt hur brandskyddet är utformat. Särskilda brand- och utrymningsövningar bedöms ej nödvändiga men det är önskvärt att Ombudet går någon form av särskild brandutbildning. För att få kontinuitet i organisationen måste ny utbildning kunna ges om Ombudet byts ut.

  4. Instruktioner och rutiner

  För vissa objekt krävs särskilda instruktioner och riktlinjer. Föreningens brandskyddsregler reglerar vad som gäller för Föreningens gemensamma utrymmen. Elsäkerhetsanvisningar sätts upp i Tvättstugan och säkerhetsanvisningar sätts upp i Gula Garaget.

  5. Dokumentation av brandskyddet

  En mycket viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentationen av såväl det organisatoriska som byggnadsspecifika brandskyddet. I annat fall blir brandskyddsarbetet svårt att förmedla till organisationen och svårt att följa upp.

  Brandskyddsdokument:

  • Brandskyddspolicy
  • Brandskydd i Brf Margretelund
  • Råd för brandsäkerhet i den egna bostaden
  • Sammanfattning av regler för förvaring i förråd med avseende på brandsäkerhet
  • Checklista för brandsäkerhet i den egna bostaden
  • Checklista för Brandskyddsombudets kontroll av brandskydd
  • Trivsel och säkerhetsregler för Tvättstugan
  • Trivsel- och säkerhetsregler för Gula Garaget

  I dokumentationen ingår också kartor, ritningar, etc. All dokumentation finns i en pärm förvarad av Styrelsen märkt ”Brandskydd”. En del av dokumentation finns digitalt hos Styrelsen.

  6. Drift och underhåll

  Varje bostad har försetts med två batteridrivna brandvarnare av Föreningen. När brandvarnarna har blivit cirka 10 år gammal skall de boende erbjudas att få nya. Brandvarnare kontrolleras av respektive boende som även köper batterier till dem.

  Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att tillse att brandsläckare och brandfilt finns i den egna lägenheten. Föreningen tillser att brandsläckare och brandfilt finns i övriga lokaler som har behov av detta såsom Tvättstugan och Gula Garaget och Garaget, samt att dessa kontrolleras och underhålls.

  En del byggnadstekniska brandskyddsåtgärder kontrolleras av expertis såsom ventilation, sotning, brandväggar, elektriska installationer med såväl egen som extern personal.

  7. Kontroll, Uppföljning och Tillbudsrapportering

  Genom införandet av ett kontrollsystem uppbyggt kring en checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet. Brandskyddsombudet kontrollerar det föreningsgemensamma brandskyddet årsvis och uppmanar varje år de boende att med en checklista kontrollera den enskilda bostadens brandsäkerhet.

  De boende uppmanas rapportera eventuella brister, risker eller tillbud till Ombudet som kontrollerar, sammanställer, åtgärdar och rapporterar till Styrelsen.

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor