BRF Margretelund

Luftvärmepumpar

  Regler för installationer och luftvärmepumpar i Brf Margretelund

  Installation ska godkännas av styrelse

  Installation av luftvärmepump ska godkännas av styrelse som ska bevaka att fastställda krav har följts. Beslut om varje enskild installation ska protokollföras av styrelsen.

  Godkännande av stadsmuseet

  För installation i alla äldre hus krävs ett godkännande av Stadsmuseet. Ansökan görs skriftligen, Beslut om godkännande ska bifogas ansökan till styrelsen.

  Information till grannar

  Information om installation av luftvärmepump och dess placering ska lämnas skriftligt till berörda grannar innan installation genomförs.

  Placering och utseende

  En huv eller skåp (tak och sidoväggar) ska sättas över apparaten. Detta utformas helst så att det främst hindrar att ljud sprider sig uppåt och åt sidorna. Lådan kan delvis klä inuti med en isolering som reducerar ljuden från kompressor och fläkt. Lådan måste dock tillåta tillräcklig lufttillförsel. Lådan ska utformas och målas så att installationen passar ihop med husfasaden, bättre smälter in i miljön och blir mer estetiskt tilltalande.

  Placering av utomhusdel ska ske på en plats där den upplevs som minst störande ifråga om ljudvolym och utseende för grannar, förutsatt att det är funktionellt. Placeringen ska ta hänsyn till utgångspunkt hur ljudet sprider sig sig från ljudkällan. Placering och inbyggnad kan minska ljudspridningen från en luftvärmepump. Utomhusdelen bör placeras lågt, men tillräckligt högt för att inte påverkas av väta eller snö på marken.

  I de fall utomhusdelen placeras på en plats där den är synlig för grannar och förbipasserande, ska den byggas in på ett estetiskt tilltalande sätt, så att den så mycket som möjligt smälter in i omgivningen.

  Ljudnivå

  Luftvärmepump ska vara av tystgående modell, det gäller ofta för de senaste på marknaden varför äldre modeller bör undvikas. Det är viktigt att fabrikat och modell väljs utifrån lägsta ljudvolym på utomhusdelen (kompressor och fläkt).

  Naturvårdverkets riktvärden för extremt buller ska tillämpas. Råden avser nyinstallationer. Riktvärdena är 50 dB(A) under dagtid (07:00 – 18:00), 45 dB(A) kvällstid (18:00 – 22:00), och 40 dB(A) nattetid (22:00 – 07:00). Naturvårdverkets riktlinjer avser ljudtrycksnivå och gäller ljud mätt där man vill kontrollera om någon blir störd, t ex grannes uteplats.

  Begränsad drifttid

  I de fall en pump installerats på en vägg som är direkt angränsande till en grannes uteplats får pumpen endast användas i perioden mellan 1 oktober till och med den 31 mars. Undantag från detta får endast ske efter närmaste berörda grannars tillåtelse.

  Ansvar

  Det är alltid den som äger och driver en installation som har det yttersta ansvaret. Den som har ansvaret är skyldig att ta reda på om bullret klassas som ett störande ljud samt vid eventuella störningar åtgärda problemet.

  Föreningen har inte något ansvar för värmepumpsinstallationen. Ansvaret ligger helt på bostasdsrättsinnehavaren, liksom kostnader för installation, underhåll och eventuella reparationer. Detta avser även eventuella utredningskostnader för att utreda eventuell bullerstörning bekostas bostadsrättinnehavaren som äger luftvärmepumpen. Vid överlåtelse av bostadsrätten övergår ansvaret till den nya ägaren, vilket man ska informera om.

  Nyheter

  27 januari, 2022
  Föreningsstämma 2022

  Brf Margretelunds föreningsstämma 2022 kommer att vara i Badviken den 28 April.

  11 augusti, 2021
  Extra stämma 30 September

  Föreningen håller extra stämma den 30 September kl 19:00 i Båtviken för de frågor som hänsköts på den tidigare stämman.

  HSB - där möjligheterna bor