BRF Margretelund

Brandskydd

  Styrelsen är brandskyddsansvarig men har utsett ett brandskyddsombud som hanterar brandskyddsåtgärder på styrelsens uppdrag. Brandskyddsombudet tillser brandskyddet i föreningens gemensamma lokaler och kontrollerar att brandskyddsreglerna efterföljs. I respektive bostad är den enskilde medlemmen ansvarig för brandskyddet. Till stöd för detta tillhandahålls information och rekommendationer av brandskyddsombudet.

  Föreningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att skydda personer och egendom från bränder. Arbetet följs upp löpande av styrelsen med en strävan att förbättra säkerheten.

  Eventuella observerade brister, risker eller tillbud ska rapporteras till föreningens brandskyddsombud (se nedan).

  Vid brand:

  • Släck om det kan ske utan risk
  • Larma brandkåren via SOS 112
  • Varna grannar
  • Utrym

  Uppsamlingsplats: Planen utanför Röda Längan

  BrandskyddsombudKontakta styrelsen för hänvisning

  Brandskyddsregler

  Dessa regler har utarbetats och delgivits samtliga boende samt anslagits i tvättstugan.

  Bostaden: Fungerande brandvarnare ska vara installerade, minst en i undervåningen och en i övervåningen. Två brandvarnare tillhandahålls av föreningen. De boende ansvarar för att batterier byts och för att brandvarnarna i övrigt fungerar.

  Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att tillse att brandsläckare och brandfilt finns i den egna lägenheten.

  Endast en mindre mängd brandfarliga vätskor, för normal förbrukning, får förvaras i bostaden. Behållare med brandfarlig gas (t.ex. för utomhusgrill) får ej förvaras i bostaden.

  Förråden: Brandfarliga vätskor eller gaser får ej förvaras i vinds- eller källarutrymmen och rökning är inte tillåten. Elektricitet tillhandahålls bara för tillfälligt bruk i förråden. Om medlem önskar mer permanent inkoppling av elektrisk utrustning ska detta godkännas av styrelsen. Jordfelsbrytare ska finnas på alla egna inkopplade apparater. Mycket skräp och damm innebär också brandfara så därför ska utrymmena hållas röjda samt sopas vår och höst.

  Brandförsvaret kan behöva komma fram i källarutrymmena, därför får vi inte blockera med cyklar, barnvagnar, möbler, kartonger, ved eller annat som försvårar en eventuell insats.

  Garaget: Brandfarliga vätskor, gaser eller brandfarlig fast materiel får ej förvaras i garaget som endast får användas för fordonsparkering. Svetsning eller andra varma arbeten får ej utföras i garaget. Rökning är inte tillåten. Brand-skyddsmateriel finns.

  Tvättstugan: Kombinationen vatten och elektriska installationer bör alltid mana till försiktighet. Se separata anvisningar i lokalen. Brandskyddsmateriel finns.

  Gula garaget: Brandfarliga vätskor och gaser får enbart förvaras här därför är rökning förbjuden. Se separata anvisningar i lokalen. Brandskyddsmateriel finns.

  Pingisrummet: Element får inte täckas över. Kontakt till värmefläkt ska dras ur när lokalen lämnas och elementens termostater ställas på 10 grader. Lokalen har två utgångar: dörren och fönstret.

  Sopor: Brandfarliga vätskor, etc. måste lämnas av resp. hushåll till återvinningscentral. Får inte lämnas i soprum eller återvinningsrum.

  Brandvägar: Vägarna i Margretelund måste hållas fria för utryckningsfordon och Föreningens parkeringsregler gäller.

  Övrigt: För inte fresta pyromaner, får inte ”bråte” ligga framme i förråd, gemensamma utrymmen, i garage eller utanför väggarna vid våra bostäder.

  Föreningen tillser att brandsläckare och brandfilt finns i övriga lokaler som har behov av detta såsom Tvättstugan och Gula Garaget och Garaget, samt att dessa kontrolleras och underhålls

  Ombud: Tillser att brandskyddsregler i gemensamma utrymmen följs. Tillhandahåller utbyte av trasiga brandvarnare. Kontaktperson för rapporter om brister, risker och eventuella tillbud.

  Nyheter

  20 september, 2023
  Städdag 22 oktober kl 10.00

  Varmt välkomna på städdag söndagen den 22/10, vi möts kl 10 vid Röda
  Längan.
  Det är beställt en container för grovsopor så passa på att rensa
  förråden.
  Väl mötta!

  10 september, 2023
  Save the date: 26 oktober 2023 är det extraordinarie föreningsstämma

  En formell kallelse kommer i brevlådan snart.

  HSB - där möjligheterna bor